Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
22/05/2020 09:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 389-KH/TU về Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Kế hoạch nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống của người khuyết tật. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tố chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hoá nguồn lực thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 5 nội dung và giải pháp, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật; Kịp thời ban hành văn bản cụ thể hoá Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Luật Người khuyết tật, các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác người khuyết tật. Đưa nội dung chính sách về người khuyết tật vào các chương trình, dự án phát triến kinh tế - xã hội, các phong trào hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án... về công tác người khuyết tật và liên quan đến người khuyết tật theo hướng cải thiện tốt hơn đời sống của người khuyết tật.

Bên cạnh đó, tích cực vận động người khuyết tật tham gia các khóa học, lớp dạy nghề cho người khuyết tật, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người khuyết tật tham gia học nghề; Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ và phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về người khuyết tật; nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho người khuyết tật, các tồ chức của người khuyết tật và tổ chức vì người khuyết tật. Tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức vì người khuyết tật. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho công tác người khuyết tật, trong đó chú trọng thu hút các nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động người khuyết tật tham gia các khóa học, lớp dạy nghề cho người khuyết tật, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người khuyết tật tham gia học nghề; có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia dạy nghề cho người khuyết tật, gắn với tạo việc làm phù hợp đối với người khuyết tật.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức vì người khuyết tật. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác người khuyết tật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức vì người khuyết tật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật từ tỉnh đến cơ sở; đề cao trách nhiệm và sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phong trào, cuộc vận động vì người khuyết tật gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những cách làm hay trong hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật và những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên của người khuyêt tật trong học tập, lao động, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, làm kinh tế giỏi...

PV

 

  • Số người online: 139
  • Số lượt truy cập: 1053318
  • Số lượt truy cập tuần: 47017
  • Số lượt truy cập tháng: 258087