Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Chiêm Hóa
22/05/2020 09:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Là một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bộ mặt kinh tế - xã hội và chất lượng đời sống nhân dân trong huyện từng bước đổi thay, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được giữ vững. Có được những kết quả trên là nhờ nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sáng tạo trong thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chiêm Hóa hỗ trợ làm nhà mới cho hộ nghèo.

Với đặc điểm là một huyện có 18 dân tộc cùng chung sống (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 78%), hơn 40% số thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số còn cao, huyện Chiêm Hóa luôn xác định việc xây dựng khối đoàn kết các dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa đến những thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về truyền thống đoàn kết của dân tộc thông qua nhiều hình thức khác nhau. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, huyện triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, từ đó lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ủng hộ và giúp đỡ người nghèo, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” … được triển khai thực hiện sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu cụ thể, thiết thực. Qua đó đã góp phần khơi dậy được tinh thần lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đồng bào dân tộc thiếu số, huyện thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, triển khai nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, thu hẹp khoảng cách giữa đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bào dân tộc đa số, giữa vùng sâu, vùng xa với các trung tâm huyện, xã. Từ đó, tạo ra quan hệ tốt đẹp, hài hòa giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Nhờ thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 21,12% (bình quân giảm 4%/ năm).

Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc cũng được triển khai hiệu quả. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã đã phối hợp làm tốt việc rà soát, bình chọn, lập danh sách người có uy tín ở khu dân cư. Thông qua những người có uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, các cấp chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, kịp thời phát hiện đấu tranh với những phần tử xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo nhân dân hoạt động trái pháp luật.

Bên cạnh đó, huyện triển khai nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm mọi mặt đối với các tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhất là đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tạo điều kiện để họ khắc phục khó khăn, đảm bảo cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Huyện tạo điều kiện, cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, thảo luận, góp ý vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương. Cấp ủy và chính quyền các cấp từ huyện đến xã thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của đồng bào, tin và tôn trọng nhân dân.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện chủ trương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

                                                                                       Lê Thị Hồng Hạnh

                                                                                     Trường Chính trị tỉnh  

  • Số người online: 10
  • Số lượt truy cập: 1053189
  • Số lượt truy cập tuần: 46888
  • Số lượt truy cập tháng: 257958