Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội
18/06/2020 16:45:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64 /KH-UBND ngày 18/6/2020 về Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 414) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phụ nữ dân tộc thiểu số xã Minh Dân (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Giang Lam

Theo đó, mục đích của việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 414 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, ngôn ngữ của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng khác trong tỉnh và cả nước.

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn khác trong tỉnh; chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh trật tự trong vùng dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Về mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2023: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo 100% người có uy tín, 80% đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, các thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù, từ đó thay đổi nhận thức, đổi mới cách thức sản xuất để nâng cao đời sống.

Bảo tồn văn hóa dân tộc, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, tài liệu,...; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm địa phương tới cộng đồng trong và ngoài nước.

Hằng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa truy cập thông tin nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo thông tin hai chiều từ tỉnh đến cơ sở, qua đó giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Đào tạo nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống.

Đến năm 2025: Hoàn thiện bộ dữ liệu dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầu tư, nâng cấp trang thiêt bị, hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản. Phấn đấu tối đa đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; đa dạng hóa tài liệu thư viện điện tử để phục vụ người dân khai thác và sử dụng thông tin. Hoàn thiện diễn đàn đối thoại trực tuyến để kết nối người dân và cơ quan quản lý, hỗ trợ người làm công tác dân tộc truyền tải và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, chủ động đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình tại địa phương.

Công tác thực hiện Đề án phải xem xét toàn diện các chương trình, dự án, chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, tránh trùng lặp, đảm bảo tiết kiệm; lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan đang triển khai thực hiện; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện địa phương. 

Nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất và đời sống.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ nội dung tại Kế hoạch nêu trên khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

PV

  • Số người online: 409
  • Số lượt truy cập: 1535542
  • Số lượt truy cập tuần: 11937
  • Số lượt truy cập tháng: 122463