Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử Tỉnh Tuyên Quang
09/02/2021 15:50:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, thời gian qua toàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT cũng như xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh như: Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0; Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh, ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc Ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020;…

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0. Đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển CNTT từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể hàng năm, từ đó tạo môi trường pháp lý quan trọng để đầu tư hiệu quả cho việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang được thành lập

trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước

Đến nay, hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, bổ sung, nâng cấp. 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ (LAN). Tỷ lệ cán bộ, công chức tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính đạt 100%; tỷ lệ công chức tại UBND cấp xã được trang bị máy tính đạt 98,6%.

Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2017 với 28 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Đến nay, các huyện Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Sơn đã đầu tư và thuê sử dụng hội nghị truyền hình trực tuyến tại địa phương với hơn 80 điểm cầu. Các hệ thống hoạt động có hiệu quả cao, rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử (giảm 50% thời gian họp và 50% tài liệu giấy), đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành các cấp.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung LGSP tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và đang thực hiện kết nối với các HTTT, CSDL của các bộ, ngành trung ương để kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai sử dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo liên thông 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Tính đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 91%, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 9% (không tính các văn bản mật).

Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị phục vụ sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 1.630 chứng thư số (trong đó: Chứng thư số cá nhân (dạng USB-Token): 995, Chứng thư số của tổ chức (dạng USB-Token): 430, Sim Ký số cá nhân (Sim-PKI): 205).

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang đã được đầu tư và nâng cấp đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành các cấp. Tính đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử chính thức đạt 98%. Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai thử nghiệm tại Văn phòng UBND tỉnh và đã kết nối thành công với Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, dự kiến triển khai sử dụng hệ thống trên toàn tỉnh từ quý I năm 2021.

Bên cạnh các chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT chung của tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, như: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; UBND Thành phố Tuyên Quang; UBND huyện Lâm Bình;…

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đã bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế; công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; các thông tin tuyển dụng, đào tạo; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến;...Thông tin được cung cấp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết TTHC cũng như tỷ lệ văn bản trao đổi của cơ quan, đơn vị mình trên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/. Hiện nay, có 20 Sở, ban, ngành; 07 huyện/thành phố; 138/138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức 3 và mức 4. Tính tới hết năm 2020, tỉnh Tuyên Quang thực hiện cung cấp 1.631 dịch vụ công, trong đó số dịch vụ công mức độ 3 là: 254, đạt tỷ lệ 15,57%; số dịch vụ công mức độ 4 là: 557, đạt tỷ lệ 34,15%. Đến ngày 31/12/2020, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tích hợp, kết nối, cung cấp 258 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 30,89%.

Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, đánh giá về tình trạng an toàn thông tin theo quy định đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Thường xuyên có cảnh báo, hướng dẫn, xử lý các loại virus, mã độc tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như Shadow Brokens, Wanna Cry, APT, GandCrab. Các loại máy tính, thiết bị mạng, sản phẩm bị gắn kèm mã độc như HP, đào tiền ảo.... Đồng thời cũng cảnh báo đảm bảo An toàn thông tin các dịp lễ, tết. Cảnh bảo lộ lọt tài khoản thư điện tử, thông tin cá nhân...; tổ chức hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố, tấn công mạng tại các cơ quan, đơn vị và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủvề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;...Đảm bảo an toàn thông tin gắn liền với hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Năm 2020, tỉnh đã triển khai giám sát an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Hiện nay, hệ thống đang trong quá trình sử dụng thử nghiệm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tin học và các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc đạt 100%.

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức 24 lớp tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước cho các cơ quan nhà nước và các cá nhân ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp tập huấn an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ chuyên trách và phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị và 01 lớp tập huấn An toàn, an ninh thông tin cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0 và triển khai Luật An ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, như: Nguồn kinh phí triển khai các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm còn hạn chế; Tỉnh chưa xây dựng mạng diện rộng (WAN), do vậy công tác bảo mật, an toàn an ninh mạng cho toàn tỉnh chưa đươc đảm bảo. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh quy mô còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu của tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số; Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 100 điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến, tuy nhiên chưa thể kết nối thông suốt 100% các điểm cầu, do việc đầu tư chưa đồng bộ về hạ tầng và giải pháp kỹ thuật; Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tới 4 cấp. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị chưa tích cực sử dụng chữ ký số, vẫn còn ký trên giấy và scan vào hệ thống. Ở UBND cấp xã, việc sử dụng phần mềm để gửi, nhận văn bản điện tử chưa cao, đa số vẫn sử dụng phương pháp truyền thống trên hồ sơ, giấy tờ; Một số sở, ban, ngành, huyện thành phố đã số hóa tài liệu hoặc số hóa một phần tài liệu từ bản giấy sang bản điện tử, nhưng các tài liệu chỉ để lưu trữ nội bộ trong cơ quan, đơn vị, chưa liên kết, chia sẻ, khai thác do vậy hiệu quả chưa được như mong muốn; Việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, cơ sở vật chất tại các UBND cấp xã còn hạn chế, nhiều thiết bị CNTT đã cũ, tốc độ xử lý chậm; người dân trên địa bàn tỉnh chưa quen với khai thác các ứng dụng CNTT dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị có cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng vẫn không có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Người dân, doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại trong việc chuyển phát hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính, đa số người dân vẫn muốn trực tiếp nộp và nhận kết quả TTHC tại cơ quan giải quyết TTHC; Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ công trực truyến tại một số sở, ngành, địa phương còn chưa đồng đều; Nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao, thiếu chuyên gia giỏi về CNTT, nhất là ở cấp huyện, cấp xã dẫn đến việc tham mưu và thực hiện triển khai các ứng dụng CNTT chưa thực sự hiệu quả;...

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, trong thời gian tới tỉnh sẽ ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với một số mục tiêu chính sau:

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

Từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của các cơ quan nhà nước lên môi trường số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định, chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Giảm bớt thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ tiện ích số mang lại giá trị gia tăng cho mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, dễ dàng sử dụng. Từng bước hình thành văn hoá số, người dân có thói quen sử dụng dịch vụ số.

Triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển CNTT đảm bảo tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang và tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, giúp cho các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; xây dựng và hoàn thiện các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang.

Với những giải pháp đồng bộ, đột phá, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang sẽ trở thành động lực, công cụ, phương tiện trong cải cách hành chính, quản lý xã hội hiệu quả, tạo sự hài lòng, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Nam

  • Số người online: 1135
  • Số lượt truy cập: 5265038
  • Số lượt truy cập tuần: 181855
  • Số lượt truy cập tháng: 693547