Tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
05/02/2021 11:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 15/02/2021, Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 chính thức có hiệu lực thi hành.

Phụ nữ dân tộc Pà Thẻn, xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) trong trang phục truyền thống. Ảnh: Minh Phụng

Theo đó, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg và đáp ứng 01 trong các tiêu chí sau:

Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số; có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số; có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số.

Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này và có dân số dưới 10.000 người.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo các tiêu chí quy định; tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp tình hình thực tiễn; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030.

UBND cấp tỉnh căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định này, chỉ đạo UBND các cấp tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 gửi Ủy ban Dân tộc; số liệu rà soát xác định các tiêu chí tính tại thời điểm 31/12/2019.

Kinh phí tổ chức thực hiện và lập hồ sơ, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

 PV

  • Số người online: 847
  • Số lượt truy cập: 5264261
  • Số lượt truy cập tuần: 181078
  • Số lượt truy cập tháng: 692770