Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Chiêm Hóa
10/02/2021 06:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Xác định rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng hộ huyện Chiêm Hóa đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa
dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Bản Vả, xã Kiên Đài. 

Chiêm Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, có 18 dân tộc cùng chung sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 78%. Toàn huyện có hơn 40% số thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số còn cao. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã tập trung thực hiện các giải pháp một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương và đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Ngay sau khi Trung ương ban hành một số Nghị quyết về xây dựng Đảng và được triển khai trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các nghị quyết như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “xây dựng chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được triển khai thực hiện có hiệu quả. Những tồn tại, khuyết điểm qua sinh hoạt kiểm điểm và những vấn đề phát sinh mới được tập trung giải quyết. Niềm tin của nhân dân với Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức được quan tâm, chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, luận điệu xuyên tạc chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng của huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, trong đoàn viên thanh niên và trong các doanh nghiệp được đẩy mạnh. Hiện nay, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 50 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 32 đảng bộ cơ sở, 18 chi bộ cơ sở), 491 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 8.638 đảng viên (tăng 988 đảng viên so với năm 2015). Từ cuối năm 2015 đến nay, toàn huyện kết nạp được 1.590 đảng viên, trong đó đảng viên mới kết nạp là nữ chiếm 53,96%; là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 91,7%; là người dân tộc thiểu số chiếm 83,4%. Những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ đã góp phần nâng tỷ lệ đảng viên trên dân số toàn huyện từ 5,9% (năm 2015) lên 6,73% (năm 2020), tăng 0,83%. Đặc biệt, số đảng viên là người dân tộc thiểu số tăng từ 5.715 người (năm 2015) lên 6.605 đảng viên (tăng 11,57% so với năm 2015).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, huyện Chiêm Hóa đã sáp nhập 61 thôn, tổ dân phố đồng thời kiện toàn 61 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn. Đến nay, các chi đảng bộ cơ sở, chi bộ ở thôn, tổ dân phố đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển đảng viên mới, hoạt động đảm bảo đúng quy định của Đảng, sinh hoạt đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả hoạt động đang từng bước được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều sáng tạo và đổi mới; việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, qua đó góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Hồng Hạnh

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

  • Số người online: 1069
  • Số lượt truy cập: 5266780
  • Số lượt truy cập tuần: 183597
  • Số lượt truy cập tháng: 695289