Tuyên Quang: Triển khai thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
12/01/2022 08:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Kế hoạch)

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu; bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số; tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 7 nội dung thực hiện, bao gồm: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản của tỉnh liên quan đến việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số; ban hành danh mục cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ của tỉnh; đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu; rà soát cơ sở dữ liệu số, hệ thống thông tin đã và đang thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu số; ban hành quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở; về quản trị dữ liệu, quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Để triển khai thực hiện thành công các nội dung trên, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; chủ trì, xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu số với các bộ, ngành, địa phương khác để khai thác dữ liệu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý các vướng mắc liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đảm bảo yêu cầu, quy định.

Quang Khôi

  • Số người online: 1196
  • Số lượt truy cập: 25061367
  • Số lượt truy cập tuần: 131390
  • Số lượt truy cập tháng: 1366325