Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để giải quyết thủ tục hành chính
29/06/2022 11:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2022 và thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của UBND tỉnh.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Xa (Hàm Yên) giải thích với nhân dân một số thủ tục hành chính
liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân như sau:

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

- Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực đất đai, gồm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Sở Giao thông Vận tải: Lĩnh vực đường bộ, Lĩnh vực đường thủy nội địa.

- Tổ chức làm việc sáng thứ bảy hằng tuần:

Sở Tư pháp: Lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố:

-Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực xây dựng, Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (bảo trợ xã hội, người có công), Lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

- Tổ chức làm việc sáng thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực hộ tịch, Lĩnh vực chứng thực.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn:

Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực xây dựng, Lĩnh vực hộ tịch, Lĩnh vực chứng thực, Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (bảo trợ xã hội, người có công).

Các cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Trường hợp thủ tục hành chính khác ngoài thủ tục hành chính theo quy định vừa nêu phát sinh số lượng hồ sơ lớn trong một thời gian nhất định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh không tổ chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần nhưng có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân vào ngày thứ bảy hằng tuần thì tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết theo các hình thức phù hợp như trực tuyến, bưu chính công ích.

UBND tỉnh giao Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần tổ chức làm việc để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp, bố trí lao động, lịch làm việc khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, hiệu quả vào các ngày làm việc khác trong tuần.

Đồng thời, niêm yết công khai các thủ tục hành chính được tổ chức tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hằng tuần theo quy định; định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện cùng với Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh.

PV

  • Số người online: 2695
  • Số lượt truy cập: 41920713
  • Số lượt truy cập tuần: 75647
  • Số lượt truy cập tháng: 222269