Quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
10/04/2017 08:46:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng các điều kiện của 04 nội dung sau: Xã có điểm phục vụ bưu chính; Xã có dịch vụ viễn thông, Internet; Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tại các xã cũng là một điều kiện
để đánh giá xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020 (Ảnh minh họa - Nguồn Internet).

Quyết định cũng nêu rõ:

Điều kiện đạt đối với xã có điểm phục vụ bưu chính là xã có điểm phục vụ bưu chính là xã có ít nhất 01 (một) điểm phục vụ bưu chính đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất như: Có mặt bằng, trang thiết bị phù họp vói hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương; Có treo biển tên điểm phục vụ; Niêm yết giờ mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại điểm phục vụ; Thời gian mở cửa phục vụ phải đảm bảo tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc. Đáp ứng điều kiện về dịch vụ, như: Dịch vụ thư có địa chi nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg; Dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg.

Điều kiện đạt đối vói xã có dịch vụ viễn thông, Internet là xã đáp ứng được các điều kiện: Tất cả các thôn, bản trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất; Hoặc trên địa bàn xã phải có ít nhất 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập Internet (Riêng đối với các xã đảo: Những đảo có người sinh sống cần có ít nhất 01 thuê bao của cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet); Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn xã phải đáp úng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều kiện đạt đối với xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn là xã đáp ứng được các điều kiện: Có đài truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến được thiết lập đáp úng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện tử và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; ít nhất 2/3 số thôn, bản trong xã có hệ thống loa hoạt động.

Điều kiện đạt đối với nội dung xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là xã đáp ứng được các điều kiện: về cơ sở vật chất (xã có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức, với hệ số máy VI tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu là 0,3; Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã có máy vi tính kết nối mạng Internet băng rộng); về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng, như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước; Cổng/trang thông tin điện tử (có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2 của xã); Hệ thống một cửa điện tử).

Về tổ chức thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về điều kiện đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức, cộng đồng từng xã và các quy định quản lý chuyên ngành về thông tin và truyền thông; Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xét, công nhận xã đạt tiêu chí về Thông tin và Truyền thông tại địa phương; Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn thực hiện tiêu chí theo quy định; Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông tại địa phương cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong quá trình phát triển hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí Ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Lan
  • Số người online: 1431
  • Số lượt truy cập: 47856025
  • Số lượt truy cập tuần: 51008
  • Số lượt truy cập tháng: 90211